Изведба на фасади на објекти во центарот на Град Скопје