Site Overlay

Лабораторија

Пелагонија АД Гостивар располага со своја сопствена лабараторија за испитување на асфалт и агрегати со следните видови на испитувања:

    1. Методи на испитување за Асфалт:

 • Определување на Гранулаторски состав.
 • Определување на содржина на битумен (Екстракција).
 • Определување на стабилност и течење (Маршал).
 • Определување на специфична маса на асфалтна мешавина.
 • Определување на волуменска маса на асфалтна мешавина.
 • Определување на шуплини.
 • Комплетно испитување на свежа асфалтна маса.
 • Вадење на кернови од готов коловоз.
 • Испитување на волуменска тежина и збиеност и дебелина на проби од готов коловоз.
 • Пенетрација на битумен при 25 ˚C.
 • Точка на омекнување.
 • Температура и
 • Равност (km).

    2. Методи на испитување за Агрегати:

 • Методи за земање примероци.
 • Методи за намалување на лабораториски примероци.
 • Определување гранулометриски состав.
 • Определување на содржина на фини честички.
 • Определување на форма на зрна – Индекс на форма на крупен агрегат.
 • Испитување со еквивалент на песок.