Site Overlay

Надзор

Пелагонија АД Гостивар нуди услуги во оваа област во својство на стручен надзор. Основна задача на надзорен орган е да ја контролира работата на теренот, да гарантира за изработката во согласност со проектната документација и одобрението за градење и да врши контрола на вградените материјали и количини. Гарантираме за стручно и совесно работење.

Пелагонија АД Гостивар поседува Лиценца А за надзор на градби од прва категорија.