Партнери

 • Швајцарска Амбасада во Македонија
 • Светска Банка
 • Министерство за Транспорт и Врски
 • Град Скопје
 • Општина Кисела Вода
 • Општина Гази Баба
 • Оштина Гостивар
 • Општина Центар Жупа
 • Општина Сарај
 • Општина Боговиње
 • Општина Центар