Site Overlay

Проектирање

Пелагонија АД Гостивар во склоп на својата организациона структура има тим од искусни архитекти и градежни инженери, кои изработуваат проектна документација (проекти), студии, анализи, експертизи и друга документација која е во согласност со стандардите, нормативите и прописите за проектирање и архитектонско обликување на градбите.

Пелагонија АД Гостивар поседува Лиценца А за проектирање на градби од прва категорија.