Проект “Рехабилитација на државен пат Р2235 делница Маврово – Никифорово” – Општина Маврово и Ростуше

Пелагонија АД Гостивар започна со подготвителни работи на Проектот “Рехабилитација на државен пат Р2235 делница Маврово – Никифорово” – Општина Маврово и Ростуше

Проект “Рехабилитација на државен пат Р2235 делница Маврово – Никифорово” – Општина Маврово и Ростуше