Лабораторија

Производство

Kаменолом за експлотација на мермеризиран... 

Изведба

Изведеба на високо, ниско и хидро градби.

Проектирање

Изработка на проектна документација, студии...

Надзор

Надзорен орган за контрола на работата на терен.

Лабораторија

Лабараторија за испитување на асфалт и агрегати...

Пелагонија АД Гостивар располага со своја сопствена лабараторија за испитување на асфалт и агрегати со следните видови на испитувања:

phone icon 042216332

1. Методи на испитување за aсфалт:

9

Определување на Гранулаторски состав.

9

Определување на содржина на битумен (Екстракција).

9

Определување на стабилност и течење (Маршал).

9

Определување на специфична маса на асфалтна мешавина.

9

Определување на волуменска маса на асфалтна мешавина.

9

Определување на шуплини.

9

Комплетно испитување на свежа асфалтна маса.

9

Вадење на кернови од готов коловоз.

9

Испитување на волуменска тежина и збиеност и дебелина на проби од готов коловоз.

9

Пенетрација на битумен при 25 ˚C.

9

Точка на омекнување.

9

Температура и

9

Равност (km).

2. Методи на испитување за Агрегати:

9

Методи за земање примероци.

9

Методи за намалување на лабораториски примероци.

9

Определување гранулометриски состав.

9

Определување на содржина на фини честички.

9

Определување на форма на зрна.

9

Индекс на форма на крупен агрегат.

9

Индекс на форма на крупен агрегат.

Испитување на асфалт

Анализа и дизајн на тестови на битуменозни мешавини, тестови на битумен и битуменски врзива, тестови за асфалт и квалитет на патот се вршат од стручни лица од градежниот и од секторот за производство на асфалт, преглед и проценка на материјалите за поплочување за да се обезбеди цврстина, физички и механички перформанси и издржливост кон безбедна примена и употреба.

Во делот Асфалт, Опремата за тестирање ни дозволува да извршиме неколку видови на анализи и тестови:

9

Анализа на битуменозни мешавини

9

Дизајн и тестирање на битуменозни мешавини

9

Тестирање на квалитетот на асфалтот и патиштата

спроведени тестови

килограми анализиран материал

dav

dav

dav

T
dav

dav

dav

T
dav

dav

dav

T
dav

dav

dav

T
dav

dav

dav

T
dav

dav

dav

T
dav

dav

dav

T
dav

dav

dav

T
dav

dav

dav

T
dav

dav

dav

T
dav

dav

dav

T
dav

dav

dav

T

ПРОГРАМА ЗА КВАЛИТЕТ

Нашата лабораторија за анализа учествува во различни програми за утврдување на својата компетентност за спроведување тестови на битумен.

Овој систем за верификација обезбедува индикатори за перформанси и помага да се задржи постојано високо нивото на квалитет и гаранција на производите што ги нуди Пелагонија АД Гостивар