Производство

Производство

Kаменолом за експлотација на мермеризиран... 

Изведба

Изведеба на високо, ниско и хидро градби.

Проектирање

Изработка на проектна документација, студии...

Надзор

Надзорен орган за контрола на работата на терен.

Лабораторија

Лабараторија за испитување на асфалт и агрегати...

phone icon 042216332

Пелагонија АД Гостивар располага со сопствен каменолом за експлотација на мермеризиран варовник.

Инфо. линија

Каменолом

За задоволување на потребите од градежни материјали за изградба на патна мрежа, станбена зграда и други потреби на градежната индустрија на територијата на полошкиот регион и пошироко, Пелагонија АД Гостивар располага со сопствен каменолом за експлотација на мермеризиран варовник во локалитетот “Краста” кој се карактеризира како површина со мермерасти варовници. Во самите мермерасти варовници по боја се издвојуваат 3 видови а варовници и тоа:

9

Розеникаво-црвенкасти;

9

Сиви и

9

Сиво-бели мермерасти варовници и мермери.

Работи со нас!

20200713_094350 - Copy

20200713_094350 - Copy

T
20200708_124902 - Copy

20200708_124902 - Copy

T
20200708_124807

20200708_124807

T
20200320_112348 - Copy

20200320_112348 - Copy

T
20200617_100354 - Copy

20200617_100354 - Copy

T
20200713_094336 - Copy

20200713_094336 - Copy

T
20200708_124152 - Copy

20200708_124152 - Copy

T
20200708_124223 - Copy

20200708_124223 - Copy

T
20200708_124237 - Copy

20200708_124237 - Copy

T
20200708_124807 - Copy

20200708_124807 - Copy

T
20200708_124358 - Copy

20200708_124358 - Copy

T
20200708_124558 - Copy

20200708_124558 - Copy

T
20200708_124743 - Copy

20200708_124743 - Copy

T
20200604_100533-Copy-scaled

20200604_100533-Copy-scaled

T
27337193_1561361790606715_823564426293737771_n.jpg

27337193_1561361790606715_823564426293737771_n.jpg

T

Ниту еден проект не е премногу голем ниту премногу мал.

Во склоп на каменоломот Пелагонија АД Гостивар има сепарација за агрегат и асфалтна база во кои се врши ескавација на песок и чакал и со компјутеризирани постројки се произведува агрегат и асфалт.

Единиците за производство на агрегат и асфалт се со највисоки-технолошки карактеристики и истите обезбедуваат квалитетно производство на готов агрегат и асфалтната мешавина вклучувајќи и соодветна лабораторија за контрола на квалитет на агрегатот и асфалтот.

милиони тони произведен материал

Товарени камиони

Сепарацијата за агрегат ги произведува следниве агрегати:

9

Агрегати за производство на бетон и бетонски производи;

9

Агрегати за производство на битуменски мешавини и

9

Агрегати за неврзани и хидраулички врзани материјали (тампон).

Асфалтната база ги произведува следниве видови на асфалт:

9

Асфалт бетон АБ 8;

9

Асфалт бетон АБ 11;

9

Асфалт бетон АБ 11с;

9

Асфалт бетон АБ 16;

9

Асфалт бетон АБ 16с;

9

Битуменозен носечки слој БНС 22;

9

Битуменозен носечки слој БНС22сА;

9

Битуменозен носечки слој БНС 32;

9

Битуменозен носечки слој БНС32сА;

9

Битуменозен носечки абечки слој БНХС 16;

9

Скелетен асфалт (асфалтен мастикс) СМА 11 и

9

Скелетен асфалт (асфалтен мастикс) СМА 16.