Надзор

Производство

Kаменолом за експлотација на мермеризиран... 

Изведба

Изведеба на високо, ниско и хидро градби.

Проектирање

Изработка на проектна документација, студии...

Надзор

Надзорен орган за контрола на работата на терен.

Лабораторија

Лабараторија за испитување на асфалт и агрегати...

phone icon 042216332

Гаранција за спроведување на оперативните стандарди во сите фази од постоењето на секој проект.

Надзор на градилиште

е активност за поддршка во развојот и управувањето со градилиштата и е неопходна за да се обезбедат високи оперативни стандарди наметнати во сите фази од животот на еден проек.

Оваа активност во основа се однесува на сите фази на градилиштето: од изградба до почеток и пуштање во употреба Стамбени, деловни објекти, патишта, јавни установи, мостови, водоводна мрежа, канализација итн.

Без оглед на видот на секторот и градежниот проект во кој сте вклучени, потребно е да имате тим од супервизори и надзорници, како и квалификувани и искусни координатори и менаџери за управување со активности на градилиштето и гарантирање на безбедноста на работниците.

Зошто Пелагонија АД Гостивар?

 

Нашето искуство доаѓа од нашата поддршка за важни клиенти на национални е регионални проекти, во текот на сите фази на активност, како во полето на ниско, високоградба, така и во полето на хидроградбата.

Нашата оперативна мрежа, присутна на национално и регионално ниво, е составена од специјалисти од различна области квалификувани во различни дисциплини (цивилни, механички, електрични, инструментални, итн.), Способни да ги задоволат сите специфични потреби и во однос на квалитетот и флексибилноста на услугата и во однос на брзината на одговор.

Зошто Пелагонија АД Гостивар?

 

Нашето искуство доаѓа од нашата поддршка за важни клиенти на национални е регионални проекти, во текот на сите фази на активност, како во полето на ниско, високоградба, така и во полето на хидроградбата.

Нашата оперативна мрежа, присутна на национално и регионално ниво, е составена од специјалисти од различна области квалификувани во различни дисциплини (цивилни, механички, електрични, инструментални, итн.), Способни да ги задоволат сите специфични потреби и во однос на квалитетот и флексибилноста на услугата и во однос на брзината на одговор.

Инфо. линија

Пелагонија АД Гостивар нуди услуги во оваа област во својство на стручен надзор. Основна задача на надзорен орган е да ја контролира работата на теренот, да гарантира за изработката во согласност со проектната документација и одобрението за градење и да врши контрола на вградените материјали и количини.

Гарантираме за стручно и совесно работење.

Пелагонија АД Гостивар поседува Лиценца А за надзор на градби од прва категорија.

Безбедност на градилиштата

Ризиците поврзани со работата на градилиштата се многу и може да се следат во различни фактори:

  • Rизици поврзани со организациски недостатоци
  • Mешање помеѓу работните активности
  • Rизик од пад од висина
  • Физички повреди
  • Изложеност на бучава и вибрации
  • Ризик од контакт со агенси или
  • хемикалии
  • Биолошки ризик…

Познавањето за овие ризици (и други од специфична природа) ја намалува веројатноста за појава на потенцијално штетни настани.

Многу важни алатки, од областа на безбедноста на градилиштата, се обука, информирање и обука на работниците, основни елементи за зголемување на свеста и чувствителноста на секој работник.

 

Работи со нас!